vanVelzel grafisch ontwerp- en productieburo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.vanvelzel.nl

Pieter Brueghellaan 16

7944 CE  MEPPEL

 

Persoonsgegevens die wij verwerken


vanVelzel grafisch ontwerp- en productieburo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


- Bedrijfsnaam


- Voor- en achternaam


- Adresgegevens
- Telefoonnummer


- E-mailadres


- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch.

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of diensten heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info [AT] vanvelzel [.] nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


- Het afhandelen van uw betaling


- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten


- Om goederen en diensten bij u af te leveren


- vanVelzel grafisch ontwerp- en productieburo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming


vanVelzel grafisch ontwerp- en productieburo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar vanVelzel grafisch ontwerp- en productieburo tussen zit.

vanVelzel grafisch ontwerp- en productieburo gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:


- Microsoft Office


- Microsoft Office Outlook


- Adobe Creative Studio


-JottaCloud 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


vanVelzel grafisch ontwerp- en productieburo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende gegevens:


- Persoons/bedrijfsgegevens/dossiers: 7  jaar

- Belastingtechnische gegevens

: 7  jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden


vanVelzel grafisch ontwerp- en productieburo verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. vanVelzel grafisch ontwerp- en productieburo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


vanVelzel grafisch ontwerp- en productieburo gebruikt geen cookies. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door vanVelzel grafisch ontwerp- en productieburo en heft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar uw of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vanvelzel.nl.

 Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . 

vanVelzel grafisch ontwerp- en productieburo wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


vanVelzel grafisch ontwerp- en productieburo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u heeft idee heft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de eigenaar van de ondernemeing, vanVelzel grafisch ontwerp- en productieburo.

 

Meppel, juni 2022.